Diumenge 22 de setembre de 2019
Accediu als continguts en RSS
Bisbat de Girona - Youtube Bisbat de Girona - Twitter

ISCRG - Formació


Mida del text   -a  +a

ISCRG

Normativa pràctica1. ELS ESTUDIS

Tenen una durada de tres o quatre anys per al batxillerat/grau (180 ECTS per al batxillerat eclesiàstic; 240 ECTS pel grau amb reconeixement civil a l'Estat Espanyol) i de cinc anys per la llicenciatura/màster (300 ECTS).
L'assistència a les classes és obligatòria. L'alumne es compromet a aquesta assistència i perd l'escolaritat si falla a més d'una tercera part de les classes.


2. CLASSES D’ALUMNES

Ordinaris: Els alumnes que es matriculen amb els requisits exigits per la legislació civil per l'accés als estudis universitaris i opten al títol de Batxillerat o de Llicenciatura en Ciències Religioses.
Invitats: Els alumnes, que acreditant els requisits exigits per la legislació civil per l'accés als estudis universitaris, no volen aconseguir cap grau acadèmic atorgat per l'ISCRG, però desitgen freqüentar algun curs i superar l'examen corresponent per un eventual reconeixement d'aquest en un altre centre universitari.
Oients/extraordinaris: Els alumnes que assisteixen a les classes, d'una assignatura (oients) o de tot el curs (extraordinaris), però no pensen obtenir cap títol. Poden tenir una certificació d'assistència als estudis cursats.


3. ADMISSIÓ DELS ALUMNES

Ordinaris i invitats: Cal haver superat el Batxillerat i les PAAU o superar la prova per a majors de 25, 40 ó 45 anys de la Facultat de Teologia de Catalunya. Les proves per a majors de 25, 40 ó 45 anys es faran durant el mes de maig (consultar a la Secretaria les bases i les matèries). Superats aquests requisits, prèvia una entrevista amb el Director, es podrà formalitzar la matrícula.
Oients/extraordinaris: Els alumnes que assisteixen a les classes d'una assignatura (oients) o de tot el curs (extraordinaris). Cal una entrevista amb el Director per poder matricular-se.

Tan sols es poden cursar un màxim de 30 ECTS per quadrimestre. Si algun alumne per causes extraordinàries vol cursar simultàniament alguna matèria en un mateix any acadèmic en un altre ISCR reconegut ha de tenir prèviament i per escrit el permís del director de l'ISCRG.


4. MATRÍCULA I INSCRIPCIONS

Es formalitzarà a les dates indicades en el calendari. Els alumnes ordinaris i invitats que es matriculen per primera vegada han de portar: certificat dels estudis cursats, fotocòpia del Carnet d'Identitat i dues fotografies carnet.


5. EXÀMENS

Els alumnes ordinaris i invitats, complerta l'escolaritat, tenen dret a quatre convocatòries d'examen. La primera és ordinària. Les altres tres són extraordinàries i cal inscripció prèvia. A la 3ª i 4ª convocatòries, pel fet d'efectuar-se en un any diferent del de la docència, caldrà abonar la taxa acadèmica. Esgotades les quatre convocatòries, s'haurà de repetir l'escolaritat.


6. TÍTOLS

Batxillerat/Grau : Cal superar les proves de totes les assignatures del quadrienni (240 ECTS) i haver superat un examen comprensiu de les diverses matèries. D'acord amb el Pla Bolonya, es demanarà acreditació del coneixement d'una llengua moderna (nivell B1), a més de la pròpia.
Llicenciatura/Màster: Cal trobar-se en possessió del títol de Batxillerat, superar les proves de les assignatures del curs (60 ECTS) i elaborar i defensar una tesina. D'acord amb el Pla Bolonya, es demanarà acreditació del coneixement de dues llengües modernes (nivell B1), a més de la pròpia.
Els llicenciats en Ciències Religioses tenen la possibilitat de seguir els estudis de teologia mitjançant els estudis-pont en la Facultat de Teologia (consultar a la Secretaria el procediment a seguir).
Els títols són atorgats per la Facultat de Teologia de Catalunya i el Director de l'Institut.
D'altra banda, a l'Institut Superior de Ciències Religioses poden obtenir-se els títols de:
BATXILLERAT (GRAU) EN CIÈNCIES RELIGIOSES (4 anys = 240 ECTS) i LLICENCIATURA (MÀSTER) EN CIÈNCIES RELIGIOSES (240 ECTS del primer cicle, més 60 ECTS de la llicenciatura-màster), amb reconeixement eclesiàstic i civil, d'acord amb el Reial Decret 1619/2011, de 14 de novembre (BOE 276, 117995-118001)

El professorat de religió pot obtenir també a l'ISCRG el títol de DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica), que per a la docència en Educació Secundària comprèn els 180 ECTS del 1r cicle, a banda de les assignatures de capacitació didàctica, tal com s'especifica més endavant.


7. ESPAI UNIVERSITARI EUROPEU D'INSTRUCCIÓ SUPERIOR (PLA DE BOLONYA)

L'any 1999 es va signar la Declaració de Bolonya amb l'intent d'aconseguir un "Espai Universitari Europeu d'Instrucció Superior" per al 2010, i promoure'l eventualment fora d'Europa. Van signar la declaració 29 països europeus. La declaració pretén promocionar la mobilitat dels estudiants i dels professors, promoure la dimensió europea en l'educació superior i la seva competitivitat, i afavorir els nivells d'ocupació en el mercat europeu. El 19 de setembre del 2003, la Santa Seu es va adherir a la Declaració de Bolonya i la Congregació per l'Educació Catòlica va crear una comisió per fer el seguiment de tot el procés. Pel que fa als Instituts Superiors de Ciències Religioses, l'esmentada Congregació ho concretà en la Instrucció del 28 de juny de 2008.

L'EUEIS ha posat en marxa un procés de revisió de l'espai universitari europeu que té com a punts bàsics els quatre següents:
1. Reordenació dels estudis per facilitar l'assimilació dels diversos sistemes universitaris europeus pel que fa a cicles i titulacions.
2. Creditatge dels estudis segons l'European Credit Transfer System (ECTS). Es l'aspecte que planteja més novetat en aquests primers anys. Més endavant se'n fa una explicació detallada.
3. Suplement al diploma. Es tracta d'un protocol que s'ha d'ajuntar al títol amb una informació sobre les característiques dels estudis cursats per l'alumne.
4. Control de qualitat dels estudis. Es vol adequar els serveis i les activitats dels centres superiors europeus a les seves finalitats i garantir-ne la qualitat.
Creditatge European Credit Transfer System (ECTS)
1 crèdit Bolonya (ECTS) equival a 25 hores de dedicació de l'alumne entre hores presencials i d'estudi. A l'ISCRG s'aplica el EUEIS (Pla Bolonya) a tots els cursos. Entenent que cada crèdit són 25 hores de treball de l'alumne, es proposa una distribució que podria ser:
TOTAL DE DEDICACIÓ PER A UN CRÈDIT (ECTS): 25 HORES
DISTRIBUCIÓ PERCENTATGE HORES PER CRÈDIT
Hores presencials: Classes teòriques: 28 % 7 hores
Exercicis, debats i tutories: 8 % 2 hores
Proves i exàmens: 4 % 1 hora
Total presencial: 40 % 10 hores
Treball fora de l'aula: Estudi personal (a casa o a la biblioteca...):
32 % 8 hores
Preparació d'exercicis individuals o col·lectius, preparació dels debats
a l'aula i tutories: 20 % 5 hores
Preparació proves i exàmens: 8 % 2 hores
Total fora de l'aula: 60 % 15 hores
Total de dedicació per a un crèdit (ECTS): 100 % 25 hores

TOTAL DE DEDICACIÓ PER UNA ASSIGNATURA I PER TOT UN CURS
Assignatura Classes Teòriques Exercicis i tutories Proves i exàmens Total presencial Treball fora de l'aula TOTAL
De 4 cr. ECTS = 2 hores setmana 28 hores 8 hores 4 hores 40 hores 60 hores 100 hores
De 6 cr. ECTS = 3 hores setmana 42 hores 12 hores 6 hores 60 hores 90 hores 150 hores
Tot un curs: 60 cr. ECTS 420 hores 120 hores 60 hores 600 hores 900 hores 1500 hores


TAXES ACADÈMIQUES

Tot el curs
950 €
Tot un quadrimestre
550 €


Convalidacions (per assig.)
25 €
Certificat d’estudis complert
35 €


Certificat DECA primària
25 €
Altres certificats
15 €


Exàmens extraordinaris
25 €
Drets títol «Batxillerat»
200 €


Drets DECA a ESO
150 €
Tesina
300 €


Drets títol «Llicenciatura»
250 €
Un ECTS
25 €
*Aquesta taxa no inclou les despeses dels Drets del Títol de Llicenciatura/Màster.

Pujada Sant Martí, 12
Tel. 972 20 49 42
17004 Girona

iscr@bisbatgirona.cat

Horari de Secretaria

Horari de secretaria: de dilluns a dijous, de 17:30 a 19:45h
Horari lectiu: de dilluns a dijous de 18 a 21.05 h.


© Bisbat de Girona - Plaça del Vi, 2-17004 Girona.
Telèfon 972 41 27 20 Fax 972 41 28 72 - bisbatgirona@bisbatgirona.cat
Mapa web -  Avís Legal - Política de privacitat - Política de cookies - Crèdits