Diumenge 22 de setembre de 2019
Accediu als continguts en RSS
Bisbat de Girona - Youtube Bisbat de Girona - Twitter

ISCRG - Formació


Mida del text   -a  +a

ISCRG

Tesina de llicenciaturaNORMATIVA PER A L'ELABORACIÓ DE TESINES

L'objectiu de la tesina és, a nivell de mètode, mostrar una aptitud real per a la recerca científica. Això suposa comprensió del mètode, rigor en l'aplicació i precisió en l'expressió. A nivell de contingut, suposa un coneixement i aprofundiment de la qüestió tractada. Per a aquests objectius, d'acord amb que demana l'article 53.c dels Estatuts, s'estableix la normativa següent:

1. La preparació de la tesina hauria d'incloure unes hores de classe prèvies on un professor de l'Institut exposa i recorda: la normativa, la metodologia i les tècniques per a la seva elaboració. Al mateix temps, es donen orientacions de cara a escollir el possible tema i el director. Pel que fa a la metodologia, s'emprarà la normativa del Llibre d'Estil per a la redacció d'escrits de teologia i filosofia de la Facultat de Teologia de Catalunya.
2. El qui es proposa elaborar la tesina ha de parlar amb la Direcció sobre la temàtica i el possible Director del treball. El Director de la tesina serà un professor de l'Institut, llevat de casos excepcionals autoritzats per la direcció de l'Institut, que addicionalment pot nomenar un co-director del mateix Institut.
3. El tema de la tesina pot versar sobre qualsevol àrea del quinquenni i haurà de ser aprovat pel Director de la tesina, el Director de l'Institut i un professor de l'àrea escollida. Per aquesta aprovació del tema, caldrà presentar prèviament per escrit a Secretaria una sol·licitud adreçada al Director de l'Institut amb el títol i un esquema provisional de la tesina, signat per l'estudiant i amb el vist-i-plau del Director de la tesina. Amb aquesta sol·licitud s'inicia el tràmit de formalització de la matrícula.
4. La tesina ha de tenir, com a mínim, 50 pàgines, sense comptar-hi introducció, bibliografia i notes, tot mantenint-se sempre en els límits de treball del segon cicle.
5. L'alumne disposa de dos cursos més, un cop cursat el cinquè curs, per presentar la tesina. En cap cas es podrà procedir a la lectura de la tesina sense haver superat totes les assignatures de la Llicència. Si passats aquests 2 anys l'estudiant no l'ha presentada, caldrà lliurar una instància al director de l'Institut sol·licitant una pròrroga per a mantenir la reserva del tema i abonar novament l' import de la matrícula, en el cas de la seva concessió.
6. Esgotat aquest període, es perd el dret al títol. Es pot demanar novament una pròrroga abonant de nou l'import de la matrícula.
7. Es pot presentar la tesina en qualsevol moment de l'any acadèmic. Es lliuraran a Secretaria cinc exemplars del seu treball. La lectura pública de la tesina tindrà lloc en el termini mínim de 20 dies i màxim de 2 mesos a comptar des del seu lliurament (els mesos de juliol i agost no computen).
8. D'acord amb l'article 55 dels Estatuts, la tesina serà avaluada per un tribunal format per tres professors de l'Institut designats pel Director i presidits pel Degà-President de la Facultat de Teologia de Catalunya o per un seu Delegat. El Director de la tesina, si aquest ho considera oportú, serà habitualment un dels professors designats pel Director.
9. La defensa de la tesina consistirà en uns 15-20 minuts d'exposició per part de l'alumne sobre el tema treballat, com ho ha fet i a quines conclusions ha arribat. Els membres del tribunal tindran entre 10 i 15 minuts cadascun per plantejar qüestions.
10. Els membres del tribunal lliuraran a Secretaria, amb anterioritat a la lectura pública de la tesina, l' informe sobre la tesina presentada i la qualificació que assignen al treball escrit. La qualificació de la tesina serà la mitjana aritmètica de la puntuació del treball escrit i la de la defensa oral. Aquesta serà la que figurarà en el certificat d'estudis com a nota de l'examen comprensiu. Els membres del tribunal signaran l'acta amb la qualificació i una còpia serà tramesa a la Facultat de Teologia de Catalunya.


Pujada Sant Martí, 12
Tel. 972 20 49 42
17004 Girona

iscr@bisbatgirona.cat

Horari de Secretaria

Horari de secretaria: de dilluns a dijous, de 17:30 a 19:45h
Horari lectiu: de dilluns a dijous de 18 a 21.05 h.


© Bisbat de Girona - Plaça del Vi, 2-17004 Girona.
Telèfon 972 41 27 20 Fax 972 41 28 72 - bisbatgirona@bisbatgirona.cat
Mapa web -  Avís Legal - Política de privacitat - Política de cookies - Crèdits