Dimarts 17 de setembre de 2019
Accediu als continguts en RSS
Bisbat de Girona - Youtube Bisbat de Girona - Twitter

Serveis


Mida del text   -a  +a

Serveis

Vicaria Judicial: Procés de nul·litat matrimonial canònicaQuè és el Tribunal Eclesiàstic?
És un organisme de l'Església que presta un servei pastoral en l'àmbit de la justícia. És el lloc on acudeixen aquelles persones quan desitgen que s'examini una causa del seu interès en l'àmbit tutelat pel dret canònic. A la pràctica, les causes de nul·litat matrimonial ocupen la major part del treball del Tribunal Eclesiàstic. A aquests efectes, el Tribunal Eclesiàstic de Girona actua com a Tribunal de Primera Instància.

Podeu contactar amb el Tribunal al telèfon 972 20 19 58, de dilluns a divendres, de 10 a 13,30 h.

Què és la declaració de nul·litat del matrimoni?
El matrimoni vàlid és indissoluble per expressa voluntat de N. Sr. Jesucrist. És a dir, un matrimoni vàlidament celebrat només s'acaba o es dissol quan mor un dels cònjuges. Això significa que a l'Església no existeix el divorci i que tampoc no anul·la matrimonis. El que si pot fer l'Església, en certs casos, és "declarar la nul·litat" del matrimoni. La declaració de nul·litat d'un matrimoni només pot donar-se després d'un estudi o procés en el que s'estableix que mai no es va contreure un matrimoni vàlid. Per arribar a aquesta conclusió s'ha de provar l'existència de greus motius que van fer nul aquell matrimoni des del moment de la seva celebració. Aquests greus motius o causes estan assenyalats en el Codi de Dret Canònic. S'ha de tenir en compte que, si un matrimoni és contret vàlidament, llavors serà un matrimoni vàlid per sempre, malgrat les moltes dificultats que pugui travessar al llarg de la vida de la parella. Però si un matrimoni fou contret d'una forma invàlida o per persones que no eren capaces de prestar consentiment matrimonial, aquell matrimoni serà sempre invàlid. És important dir que el matrimoni gaudeix del favor del Dret, això significa que un matrimoni canònic sempre serà tingut per vàlid llevat que es provi el contrari. Aquesta comprovació està en mans dels tribunals eclesiàstics.
Els fills nascuts en un matrimoni que ha estat declarat nul, en tot cas són considerats legítims per l'Església.

Les causes de nul·litat estan enumerades en el Codi de Dret Canònic, aquí n'exposem un resum.
Quan un o ambdós esposos són incapaços per causes de naturalesa psíquica (c. 1095), que poden ser:
- Per no gaudir del suficient ús de raó; es a dir, que no poden saber i conèixer què és el matrimoni en el moment de contreure'l.

- Per patir un greu defecte de discreció de judici sobre els drets i deures essencials del matrimoni. Un o ambdós esposos no van ser capaços de ponderar i valorar "el seu matrimoni". Inclou l'anomenada "immaduresa canònica" (immaduresa psicològica greu).

- Per no poder assumir les obligacions essencials del matrimoni per causes de naturalesa psíquica. Si el que es compromet a quelcom no és capaç d'assumir o complir els compromisos essencials que configuren el matrimoni, el seu matrimoni no és vàlid.

- Un altre bloc de nul·litats té el seu origen en l'exclusió o simulació (c. 1101,2): El matrimoni canònic està dotat d'una sèrie de propietats i qualitats essencials que la persona que el contrau no pot excloure a voluntat. El contraent expressa davant de testimonis que accepta el matrimoni canònic amb totes les seves qualitats i propietats; però, contrau invàlidament si internament n'exclou alguna o algunes: la fidelitat, la indissolubilitat, la prole i la seva educació. En aquests casos es dóna una simulació parcial. Però si el que s'exclou és el matrimoni mateix, vol no casar-se, per exemple, llavors estem davant d'una exclusió o simulació total. Les simulacions són difícils de provar perquè es mouen en l'àmbit intern de la persona, en un acte de la voluntat que no sempre s'expressa exteriorment.

- També el consentiment pot estar viciat per l'error, pel dol (o engany) i per la ignorància (cc. 1097 i 1098):

- Error en la persona seria quan hom es casa amb una persona física distinta de la que pretenia, és a dir, amb una persona equivocada.

- Error en la qualitat: quan aquesta persona no posseeix la o les qualitats per les quals ha decidit casar-se amb ella, ja que vol un marit o esposa amb aquelles qualitats determinades. Han de ser qualitats rellevants. La inexistència de les mateixes pot ignorar-se per desconeixement o per haver estat induït per mitjà d'engany per l'altre part, o una tercera persona. En aquest cas l'error s'anomena dolós, amb intenció d'enganyar.

- En alguns casos, una part ha ocultat a l'altra alguna circumstància important: una malaltia, un fet esdevingut en el passat, etc. per així aconseguir el seu consentiment. Es tracta d'un dol (un engany) que també fa nul el matrimoni, quan l'altra persona no s'hauria casat de saber-ho.

- També pot ser nul un matrimoni si un dels esposos contreu ignorant què és el matrimoni canònic o amb una mentalitat errònia sobre alguna de les seves propietats essencials; és a dir, sense saber a què es compromet. És molt estrany que això es doni, doncs a tots els contraents, en realitzar l'expedient matrimonial i en els cursos preparatoris, se'ls explica les qualitats i propietats del matrimoni canònic.

- També és nul el matrimoni contret per violència (psíquica o física) o per por greu, per deslliurar-se'n algú es vegi obligat a casar-se (c. 1103).

- És nul el matrimoni celebrat sota condició (c.1102) de que quelcom es realitzi en el futur, que és aquell en el qual la voluntat d'un o d'ambdós subordina el naixement del vincle al compliment d'una circumstància o esdeveniment.

- Finalment, és nul el matrimoni celebrat amb defecte de forma: són vàlids aquells matrimonis que se celebren davant de l'Ordinari del lloc o del rector o d'un sacerdot o diaca delegat per un d'ells i davant de dos testimonis (c.1108). O bé, amb un impediment que no es pot dispensar (per exemple: impotència sexual, parentiu en línia recta o primera col·lateral, etc.) o bé que, essent dispensable, no es va obtenir la dispensa (per exemple el matrimoni entre un batejat i un no batejat, no tenir l'edat canònica requerida) (cc.1083 a 1094).

Que és un procés de nul·litat matrimonial canònica?
És un judici que s'inicia amb un escrit de demanda on se sol·licita que s'investigui sobre si el matrimoni contret canònicament ha estat vàlid o no en un cas concret i per determinades causes.

Aquest escrit de demanda, un cop admès, dóna inici al judici de nul·litat que cercarà la deguda certesa de la validesa o de la nul·litat del matrimoni escoltant a ambdues parts, ja que en tot moment es garantirà el dret de defensa d'ambdós esposos.

Per això, en el procés té importància l'etapa de la prova, que són tots els elements que té una persona per demostrar el que sol·licita a la demanda, en aquest cas la nul·litat del seu matrimoni; o bé, per defensar-se de la pretensió que té l'altra part de declarar nul el seu matrimoni. Pot provar-se per mitjà de la confessió judicial dels esposos en conflicte, testimonis, documents (públics o privats), informes de tècnics, informes pericials i tots aquells elements moralment lícits que puguin demostrar la nul·litat.

Un cop recollida tota la prova, i publicada la causa, es continuarà amb el següent pas: al·legats de la part actora i observacions del Ministeri Públic, on totes les parts del procés valoren la prova oferta i fonamenten la seves posicions de cara a la resolució definitiva de la causa. Després, el tribunal col·legial passarà a estudiar la causa i dictar sentència.

Un cop dictada la sentència acaba el judici en primera instància. Si la causa surt positiva, o sigui es dicta la nul·litat del matrimoni, automàticament s'envia al Tribunal competent de segona instància, en el nostre cas, el Tribunal Metropolità de Tarragona. Aquell Tribunal d'apel·lació podrà confirmar la sentència o no.

En aquest tipus de causes (nul·litats matrimonials), que tenen a veure amb l'estat de les persones, es necessiten dues sentències afirmatives (que consti la nul·litat de matrimoni), perquè la persona, en el cas de voler contreure nou matrimoni ho pugui fer. Tenint ambdues sentències, es procedirà a realitzar la inscripció en els llibres parroquials corresponents.

Cal mencionar que pot esdevenir que a la sentència s'imposi un vet, això és, que un dels esposos o ambdós no puguin contreure nou matrimoni fins que l'Ordinari del lloc (Bisbe o Vicari General) ho autoritzi.

On he d'iniciar el procés de nul·litat matrimonial?
Els processos judicials s'han d'iniciar en el Tribunal que té competència, segons el que estableix el c. 1673: Per a les causes de nul·litat de matrimoni no reservades a la Seu Apostòlica, són competents:
1r.- El tribunal del lloc en què ha estat celebrat el matrimoni;
2n.- El tribunal del lloc en què el demandat té el domicili o quasi-domicili;
3r.- El tribunal del lloc en que té el domicili la part actora, sempre que ambdues parts resideixin en el territori d'una mateixa conferència Episcopal i el Vicari judicial, havent-la oïda, hi consenti;
4t.- El tribunal del lloc en què de fet s'han de recollir la major part de les proves, sempre que ho consenti el Vicari judicial del domicili de la part demandada, la qual ha de ser consultada prèviament per si hi té cap objecció.

Quin cost té el procés?
Per iniciar el procés de nul·litat s'han d'abonar al Tribunal les taxes de Justícia, que en primera instància l'any 2014 són 750€. En cas que calgui realitzar una prova pericial s'hauran de dipositar els honoraris del professional que intervingui que són, en el cas d'una perícia directa sobre la persona de 550 €, i en el cas de realitzar-se sense presencia de la persona el cost és de 275€ (sobre les actes del judici). Això seria l'únic que s'haurà d'abonar al Tribunal de primera instància. El Tribunal de segona instància té les seves pròpies taxes.

A això s'hi hauran de sumar els honoraris de l'advocat i procurador que l'interessat pacti amb el professional i, en això, el Tribunal no hi intervé.

Si la persona que actua en el procés no pot fer front a aquestes despeses pot sol·licitar l'exempció de taxes de justícia i/o patrocini gratuït. A la petició de justícia gratuïta només s'hi poden acollir les persones que acreditin una situació econòmica realment desfavorable. Els processos es porten exactament igual sigui abonant la quantitat demanada o sol·licitant exempció total o ajuda parcial, si procedeix.


tribunaleclesiastic@bisbatgirona.cat
descarregar document© Bisbat de Girona - Plaça del Vi, 2-17004 Girona.
Telèfon 972 41 27 20 Fax 972 41 28 72 - bisbatgirona@bisbatgirona.cat
Mapa web -  Avís Legal - Política de privacitat - Política de cookies - Crèdits