bisbat de girona
imatge fons top

Vicaria judicial i tribunal eclesiàstic

Les funcions de la Vicaria judicial són diverses, però majoritàriament es donen en el camp dels processos judicials de nul·litat de matrimoni. Prèviament al procés judicial, i tenint presents les diferents problemàtiques de les persones, la vicaria també assessora les persones que necessiten informació sobre aquests temes per mitjà del seu Servei d'Orientació Jurídica.

El Tribunal eclesiàstic és el lloc on acudeixen aquelles persones quan desitgen que s'examini una causa del seu interès en l'àmbit tutelat pel dret canònic. A la pràctica, les causes de nul·litat matrimonial ocupen la major part del treball del Tribunal Eclesiàstic. A aquests efectes, el Tribunal Eclesiàstic de Girona actua com a Tribunal de Primera Instància.

Vicari judicial

Mn. Rafel Felipe i Freije

vicarijudicial@bisbatgirona.cat

Ministeri Públic

Defensora del Vincle

Sandra Álvarez

ministeripublic@bisbatgirona.cat

Promotor de Justícia

Mn. Salvador Juanola

 
Jutges diocesans

Mn. Pere Bellvert
Mn. Cosme Badia
Mn. Jaume Casamitjana

 
SECRETÀRIA-NOTÀRIA

Maria Masramon
 

ASSESSORIA JURÍDICA
Maria de Jesús Chávez-Camacho

Telèfon: 972 20 19 58
tribunaleclesiastic@bisbatgirona.cat

Horari d'atenció: dilluns a divendres de 10 a 13,30 h

 

Servei d'assessorament jurídic canònic matrimonial

La Vicaria Judicial diocesana compta amb un servei d'assessorament jurídic matrimonial gratuït on qualsevol persona, sigui o no catòlica, es pot adreçar prèvia sol·licitud d'entrevista informativa.

Aquest servei jurídic està organitzat amb la finalitat d'escoltar i oferir orientació jurídica a qualsevol persona que necessiti assessorament sobre el seu matrimoni. Oferim una atenció personalitzada, on vostè podrà suavitzar dificultats, amb la calidesa humana i la comprensió que mereix el seu cas. Les Lleis a l'Església cerquen la salvació de les persones i la seva pau de consciència.

És aconsellable, no imprescindible, actuar per mitjà d'un advocat que assessori i un procurador que representi davant del Tribunal. En cas de que actuï un advocat amb domicili a la diòcesi aquest mateix pot acomplir ambdues funcions.

imatge fons bottom