bisbat de girona
imatge fons top

Consells i delegacions

Pastoral del Turisme

Amb el Directori Peregrinans in terra, l’Església va centrar, el 1969, la seva atenció pastoral al fenomen turístic, en uns moments en que el turisme s’oferia com a plataforma de moltes possibilitats pel progrés de les persones i dels pobles. El turisme podria convertir-se en “artífex del diàleg entre les civilitzacions i les cultures per tal de construir una civilització de l’amor i de la pau”. Les Diòcesis i les Conferències Episcopals, per la seva part, han anat dotant-se d’estructures pastorals adequades, segons les circumstancies de cada lloc. El turisme actual es un fet social i econòmic de múltiples dimensions i que pot implicar a les persones de moltes maneres diferents. Els desplaçaments turístics, internacionals o a l’interior del propi país, es compten per milers de milions cada any. Altres milions de persones participen en el turisme com a treballadors, com a promotors i agents, com a participants en activitats auxiliars o simplement com a residents en un lloc que és una destinació turística. A tots els mencionats, a cada un segons la seva ocupació, correspon impregnar el turisme dels valors humans i que proclama l’Evangeli de Jesucrist. Els objectius de la Pastoral del Turisme i Santuaris són: 1.-Oferir una visió cristiana del turisme que condueixi als fidels a viure aquesta realitat des d’un compromís de fe i de testimoni, i amb talant missioner. Aquest objectiu serà pres en consideració en la predicació, en la catequesis i en la presència en els mitjans de comunicació. Es buscarà igualment que en les escoles s’ofereixi una formació adequada per apreciar els valors del turisme que estan d’acord amb la dignitat i el desenvolupament de les persones i els pobles. 2.-Formar agents pastorals que puguin promoure d’una forma específica el treball pastoral en aquest sector. Quan les necessitats de la diòcesi ho exigeixin, s’oferirà a alguns sacerdots i laics idonis l’oportunitat d’una més amplia formació específica. 3.-Estudiar la realitat del turisme en la diòcesi, formular criteris pastorals i proposar en els Consells Presbiteral i de Pastoral les accions a desenvolupar. L’atenció religiosa als turistes, integrada en el programa diocesà d’actuació pastoral, ha de desenvolupar-se en termes que s’adaptin a la seva llengua i cultura, però sense que això constitueixi una realitat apart i evitant el que pugui pertorbar la vida de la comunitat local. 4.-Adoptar mesures que ens els temps de més afluència turística pugui optimitzar el servei de les parròquies més afectades, proveint si és necessari, el desplaçament de sacerdots des d’altres parròquies i la col•laboració d’altres prominents d’altres diòcesis o d’altres països. 5.-Fer explícita l’acollida dels turistes per part de l’Església diocesana amb una carta del Bisbe, especialment a l’inici dels períodes d’activitat turística més intensa, i elaborar material que els faciliti la informació i participació en les celebracions i en la vida de l’Església local. 6.-Impulsar la formació de grups i associacions, així com la col•laboració de voluntaris, per la gestió del patrimoni de l’Església visitat pels turistes i per la seva acollida, de forma que es pugui comptar amb horaris d’obertura suficientment amplis. 7.-Edificar parròquies i centres comunitaris més aptes per la pastoral del turisme, tenint en compte les noves realitats urbanístiques i socials. 8.-Mantenir contactes amb els responsables d’altres confessions cristianes per tal de prendre mesures que puguin contribuir a un millor servei religiós dels seus fidels, seguint els criteris i normes establerts per la Santa Seu i les Conferències Episcopals. 9.-Impulsar la col•laboració amb les autoritats públiques i de l’administració local, amb les associacions d’operadors i treballadors, i amb la resta d’organitzacions interessades pel turisme. 10.-Crear una Delegació Diocesana de Pastoral del turisme que coordini i animi la pastoral del sector, i en la que participin experts de les diferents categories del món del turisme.

ACTUALITAT:

15, 16 i 17 d'octubre de 2019, "XXXI Jornades de Pastoral de Turisme i Temps Lliure a Lloret de Mar
Veure programa

Referències Legislació

A nivell internacional:
Codi étic mundial del Turisme (Organització Mundial del Turisme)
Algunes referències en recomenacions i convencions de la UNESCO referents a la preservació, manteniment i presentació del patrimoni cultural i natural i el turisme.
Carta Internacional del Turisme Cultural (ICOMOS)
Carta de les Rutes Culturals (ICOMOS)
Carta sobre la Interpretació i Presentació dels llocs patrimonials (ICOMOS)
Resolució del Parlament Europeu, de 29 de novembre de 2007, sobre una nova política turística a la UE:cap a unamajor col·laboració en el turisme europeu(2006/2129(INI))
A nivell autonòmic:
LLEI 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
Decret 211/1995, de 27 de juny, pel qual es crea l'especialitat d'hostatgeria com a establiment hoteler

Serveis Religiosos: En algunes de les parròquies més turístiques es fan Misses Internacionals.

Delegat episcopal: Mn. Jordi Reixach

Equip: Albert Batlle, Mateu Casals, Narcís Coll, Josep M. Corretger, Aleix Gimbernat, Miquel Gotanegra, M. Dolors Jofra, Jordi Noguera, Joan Ortensi, Joan Pla.

Documentació
Adreça

Plaça del Vi 2
17004 Girona
Tel. 972 41 27 20
 

turisme@bisbatgirona.cat

Horari d'atenció

Dijous d'11 a 13.30

imatge fons bottom